• head_banner_01

26-njy aprelden 29-njy aprel aralygynda Mýunheniň halkara sergi merkezinde “Photonics 2022” atly lazer dünýäsi sergisi geçirildi.BWT nemes topary sergä iki sany diod lazerinden we süýümli lazerden köp ýyldyz önümlerini getirdi.


25-nji ýanwardan 27-nji ýanwar aralygynda “Photonics SPIE 2022” -den soň BWT nemes topary bu “öý gapysy” sergisini tamamlamak üçin ýene bir gezek jogapkärçilik çekdi.Nemes topary bir wagtlar dünýä belli Dilas kompaniýasyny esaslandyrdy, bu BWT-iň öňdebaryjy ýarymgeçiriji tehnologiýasy sebäpli dünýä bazaryny hasam giňeltmegi üçin berk binýat döretdi.
jhfg (1)

Bu sergide müşderiler BWT-iň 3C elektronikasynda ulanylýan R6 gök lazerleri, litiý batareýasyny kebşirlemek, goşmaça önümçilik we ş.m. ýaly köp önümlerine uly gyzyklanma bildirdiler. ýeňil agram we şuňa meňzeş önümleriň arasynda halkara öňdebaryjy derejesi.

R6 Gök diod lazeri
Bu gök ýarymgeçiriji lazeriň tolkun uzynlygy 445nm, kuwwaty 100 \ 150 \ 200W üç derejä bölünýär, şöhläniň hili ýokary (105um, 0.22NA, 11,4mm mrad) we öndürijiligi ygtybarly.Ajaýyp gözleg we gözleg mümkinçilikleri bilen, BWT uzak möhletli üznüksiz ulanmak üçin R6 gök lazeriň kuwwatynyň durnuklylygyny kepillendirýär.Photokary foton energiýa artykmaçlygy sebäpli gök çyra ýokary siňdiriş tizligine we mis we beýleki metal materiallary gaýtadan işlemekde pytraňňylyga eýe bolup, 3C elektronikasynda, litiý batareýasyny kebşirlemekde, goşmaça önümçilikde we beýleki ugurlarda çalşyp bolmajak artykmaçlyklara eýe.
jhfg (2)

Bar Stack Array önümleri
BWT stack massiw önümleriniň ýönekeý gurluşy, çalt eltilmegi, uzak ömri, gowy ýeriň hili, önümiň durnuklylygy we yzygiderliligi bar.Şolaryň arasynda AM seriýaly ýarymgeçiriji lazerleriň güýji 200W / bar ýaly ýokary bolup, ýakyn wagtda 250W / bar derejesine ýetiriler we bir çyzygyň paket beýikligi 2,38 mm çenli azalýar;M10 seriýasy çalt we haýal oklaryň iki ugry boýunça ýarymgeçiriji lazerleriň şöhle hilini ýokarlandyrýan şöhläni öwürmek tehnologiýasy (BTS) bilen tanyşdyrýar.Örän asimmetrik şöhle iki ugurda esasan meňzeş şöhle hili bolan ýeňil ýere öwrülýär;MF seriýaly süýüm birikdiriji komponentler, goşmaça tolkun uzynlygy 630/690/808/980/1470nm, goşmaça funksiýalar: termistor, fotoelektrik wyklýuçatel, görkeziji çyrasy, çalşylýan penjire, PD güýç gözegçiligi we ş.m.
jhfg (3)

Ningyldyrym seriýasy BFL-CW3000 süýüm lazeri
Ningyldyrym seriýaly süýümli lazerler, ýekeje modulyň güýç çäklendirmesini kesýän ýeke optiki ýol moduly bilen bezelendir.Optiki ýol, suw ýoly we zynjyr ulgamy doly optimallaşdyryldy we ýylylyk gözegçiligini dolandyrmak has aňsat, gurluşy has ykjam, howpsuzlyk faktory has ýokary we durnuklylyk has gowudyr.Güýçli tehniki goldaw sebäpli BFL-CW3000 süýümli lazer bazardaky meňzeş önümler bilen deňeşdirilende has kiçi we ýeňil süýümli lazer bolup, şuňa meňzeş önümleriň arasynda halkara öňdebaryjy derejesine çykdy.

jhfg (4)
BWT döredilen gününden başlap, “içerki öňdebaryjy we dünýä derejesindäki lazer önümlerini döretmek” ösüş maksadyny goýdy.Häzirki wagtda BWT kem-kemden dünýäniň 70-den gowrak ýurdunda we sebitinde önümler bilen lazer çözgütleri babatynda dünýä liderine öwrülýär.Häzirki wagta çenli dünýäde 10 milliondan gowrak BWT lazer durnukly onlaýn işleýär we olaryň ulanylyşy senagat, lukmançylyk, söwda, ylmy gözlegler we maglumatlar ýaly köp ugurlary öz içine alýar we pudagyň ösüşine täze üýtgeşmeler girizýär. müşderiniň bahasyny ýokarlandyrmak.


Iş wagty: 11-2022-nji maý