• head_banner_01

Kärhana medeniýeti

Lazer çözgütlerinde global lider

2003-nji ýylda esaslandyrylan BWT, "Düýş ýagtylyga ýol açsyn", "Lazer çözgütlerinde global lider" bolmak we Diode lazerini, süýümli lazer, Ultra üpjün etmek bilen "Ajaýyp innowasiýa" gymmatyna ygrarly - global lazer önümleri we global müşderiler üçin çözgütler.

Kompaniýa hemişe üznüksiz täzelikleri amala aşyrýar we döredilen gününden bäri özbaşdak we gözegçilikde saklanylýan öňdebaryjy prosesi we tehnologiýany talap edýär.Pekiniň baş ofisini öz üstüne almak bilen, BWT Jiangsu, Şanhaý we Şençzhenen şäherinde önümçilik we gözleg merkezlerini yzygiderli döretdi we Týanjininde akylly we sanly önümçilik bazasynyň gurluşygyna maýa goýdy.Dünýäde iň ýokary tehniki kuwwat we önümiň hilini döretmek üçin BWT, 2020-nji ýylda Germaniýanyň golçur kärhanasyny döretdi, Europeanewropanyň hil standartlaryny girizdi we Ylmy barlaglaryň, önümçilik we tehnologiki innowasiýalaryň halkaralaşmagy üçin berk ädim ätdi.

461635323099_.pic

BWT şu wagta çenli dünýäniň 70-den gowrak ýurduna we sebitine paýlanan önümler bilen lazer çözgüdi boýunça dünýäde öňdebaryjy kärhanalaryň birine öwrüldi.BWT şu wagta çenli önümçilik, lukmançylyk bejergisi, ylmy gözlegler we IT ýaly ugurlary öz içine alýan dünýäde 10 milliondan gowrak lazer söwdasy etdi.Bu, senagat ösüşini we müşderi gymmatlyklaryny gowulandyrmakda görlüp-eşidilmedik üýtgeşmeler girizdi.

Korporatiw taryhy

 • 2003-nji ýylda
  ● BWT, Fengtaý seýilgähinde, Zhongguancun ylym we tehnologiýa seýilgähinde döredildi we 300 inedördül metrlik aşa arassa ussahanany döretdi.
 • 2004-nji ýylda
  8 830nm lazer önümleriniň ilkinji nesli çaphana bazaryna girdi.
 • 2005-nji ýylda
  American Amerikan lukmançylyk müşderilerine partiýalarda 1000 lukmançylyk lazerini berdi.
 • 2008-nji ýylda
  ● BWT COS gaplama önümçilik liniýasyny döredýär;Olimpiýa lazer displeý taslamasy üçin lazerler bilen üpjün edýär.
 • 2010-njy ýylda
  ● Jemi 100,000-den gowrak diod lazer Europeanewropa we Amerikanyň lazer lukmançylyk bazarlaryna eksport edildi.
 • 2011-nji ýylda
  ● BWT 9xxnm 105um 70W seriýaly diod nasosly lazerleri işe girizýär
 • 2014-nji ýylda
  China 2013-nji ýylyň Hytaý optikasy ajaýyp önüm seçiminde "ualyllyk innowasiýa önümi" we "ualyllyk laboratoriýa maslahat berilýän marka" ýeňiji boldy
 • 2017-nji ýylda
  ● BWT Týanjininde süýüm we Ultrafast lazer bölümini döretdi
 • 2018-nji ýylda
  ● BWT ýokary güýçli we ýokary ýagtylyk ýarymgeçiriji lazerleriň täze BeamTM seriýasyny işe girizýär
 • 2020-nji ýylda
  ● BWT nemes golçur kärhanasyny döretdi;
  ● BWT doktorlykdan soňky gözleg merkezi hökmünde tassyklandy
 • Korporatiw taryhy

  Kompaniýanyň missiýasy

  Arzuw ýagtylyga ýol bersin.

  Kompaniýanyň görnüşi

  Lazer çözgütleri boýunça global lider

  Kompaniýanyň gymmaty

  Ajaýyp täzelik

  Topar görkezişi

  Baş direktory Sýaohua Çen

  PhD, Tsinghua uniwersiteti
  MBA, Tsinghua uniwersiteti
  Tsinghua uniwersitetiniň görnükli uçurymy we professor derejeli uly inereneri
  Milli "10,000 adam" öňdebaryjy zehinleri meýilleşdirýär.
  2022 Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň fakeli

  Tsinghua uniwersitetiniň Ykdysadyýet we dolandyryş mekdebiniň MBA, takyk gurallar bölüminiň lukmany, şeýle hem professor derejesindäki uly inerener hökmünde bir wagtlar Tsinghua uniwersitetiniň ajaýyp uçurymlary we Pekiniň Fengtai etrabynyň “Fengze programmasy” ajaýyp zehinleri hökmünde sylaglandy. .Mundan başga-da, bir gezek “Netijeli lazer nasos çeşmesi boýunça tehnologiýalar” gözleg taslamasy toparynyň, Milli 863 maksatnamasynyň ýolbaşçysy, şeýle hem köp sanly milli gözleg we gözleg maksatnamalarynyň mowzugy bolup işledi.Ol onlarça hytaý we daşary ýurt patentine eýe.2019-njy ýylda BWT Hytaýyň Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi (Pekindäki bäş innowasiýa kärhanasynyň biri) tarapyndan çykarylan Specialöriteleşdirilen, jikme-jik, häsiýetli we innowasiýa “Kiçijik ägirt kärhanalaryň” birinji topary hökmünde saýlandy.

  Ondan öň bir gezek Sumitomo Electric Industries (Hytaý) -da işe başlady, yzygiderli tehniki hyzmat bölüminiň inereneri we bölüm müdiri bolup işledi. Şeýle hem, bir wagtlar GTRAN (Hytaý) baş müdiriniň orunbasary bolup işledi.2003-nji ýylda BWT-ni döretdi we Geňeşiň başlygy we baş müdir bolup işledi.

  Baş direktory
  VP Lukman Kao

  VP Lukman Kao Bolin

  Sian Jiaotong uniwersitetiniň doktory
  Belfast şa aýal uniwersitetiniň doktory

  Sian Jiaotong Uniwersitetiniň Awtomatiki Dolandyryş Doktory we Belfast Şa aýal Uniwersitetiniň poçta lukmany hökmünde milli zehinler maksatnamasyna we daşary ýurt zehinler maksatnamasyna girizildi.Häzirki wagtda, yzygiderli ösen 10000W süýümli lazer ulgamyna esaslanýan ýokary güýçli süýümli lazer dolandyryş ulgamynyň gözleg we barlag işlerine jogapkär.

  MD Dr. Marsel Martiano

  La Plata uniwersitetiniň professory (UNLP)

  La Plata (UNLP uniwersitetiniň lukmany hökmünde Marsel Martiano Germaniýada Dilas kompaniýasynyň esaslandyryjysydyr.Dilas, onuň ýolbaşçylygynda dünýäde iň ýokary diod lazer kompaniýasyna öwrüldi.Dilas Çerent bilen birleşenden soň, kompaniýanyň diod lazer işine doly gözegçilik etmek üçin Coherentiň wise-prezidenti bolup başlady.Häzirki wagtda Europeanewropa bazarynyň giňelmegine jogapkär BWT (Germaniýa) baş müdiri bolup işleýär.

  MD Dr.Marcel

  MD Dr. Jens Biesenbach

  RWTH Ahen uniwersiteti Dr.

  RWTH Ahen uniwersitetiniň lukmany hökmünde Jens Biesenbach birnäçe ýyl bäri Dilasda CTO bolup işledi we uzak wagtlap diod lazer domeninde Dilasyň tehniki artykmaçlyklaryny saklady.Dilasyň Cherent bilen birleşmeginden soň, bir gezek Coherentde gözleg we barlag müdiri bolup işledi.Häzirki wagtda, BWT Laser Europeewropanyň baş müdiri bolup, diod lazeri üçin çyzgylarda degişli tehnologiýalaryň gözleg işlerine jogapkärdir.

   

  MD Dr. Jens

  Kärhananyň hormaty

  BWT, hytaý fotoelektrik pudagynda diod lazer önümleri üçin ähli baýraklary diýen ýaly aldy we köplenç tehnologiki innowasiýa baýraklary bilen akkreditasiýa edildi.

  BWT Hytaýyň Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi tarapyndan 2019-njy ýylda neşir edilen ýöriteleşdirilen, jikme-jik, häsiýetli we innowasiýa “Kiçijik ägirt kärhanalar” toparynyň ilkinji topary hökmünde saýlandy, Pekinde bary-ýogy 5 kärhana saýlandy.

  2020-nji ýylyň dekabrynda BWT doktorlykdan soňky gözleg merkezi hökmünde tassyklandy.

  2021-nji ýylyň maý aýynda BWT milli derejeli ýöriteleşdirilen, ýokary derejeli, takyk we ösen “kiçi ägirt” kärhanalaryň sanawyna üstünlikli saýlandy.

   

  1
  2
  3